Sadaļas

Nav veikta autorizācija...

Autorizēties Reģistrēties

Vecāku pienākumi

Šī sadaļa ietver sevī visādu informāciju, kas Tev kā vecākam var noderēt, lai palīdzētu savam jaunietim! Šajā sadaļā varēsi izlasīt dažādus rakstus par dažādām tēmām.
Neaizmirsti, ka vecāku pienākums un tiesības ir rūpēties, aprūpēt un uzraudzīt bērnu līdz pilngadībai.
Tas noteikts Civillikuma 177.pantā. Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu.

Zini savas tiesības!

Rūpējies par drošību!

Sadarbojies!

Raksti

Svarīgākais par sadaļu "Vecākiem"

18-08-2022 • 2 min

Sveiks, bērna un/vai jaunieša vecāk!

Šī sadaļa ir domāta tieši Tev!

Šajā sadaļā atradīsi dažāda veida r...

No Civillikuma: tikai informācijai

177. Līdz pilngadības sasniegšanai (219.p.) bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam). Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu.
Ar tiesībām noteikt bērna dzīvesvietu saprotama dzīvesvietas ģeogrāfiskā izvēle un mājokļa izvēle.
Rūpes par bērna mantu nozīmē gādību par bērna mantas uzturēšanu un izmantošanu tās saglabāšanai un vairošanai.
178. Kopā dzīvojoši vecāki aizgādību īsteno kopīgi. Ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās. Bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Jautājumos, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību, vecāki lēmumu pieņem kopīgi. Vecāku domstarpības izšķir bāriņtiesa, ja likumā nav noteikts citādi. Vecāku kopīga aizgādība izbeidzas, kad, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, tiek nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība.